top of page

Kohti täyttä elämää

Ihminen kasvaa ja kehittyy vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Suhteessa ihminen voi särkyä - kuten myös eheytyä. Uskon että ymmärtääkseen itseään ja elämäänsä ihminen tarvitsee toisen ihmisen, jonka läsnäolevassa vuorovaikutuksessa hän voi määritellä itseään suhteessa kokemuksiinsa ja ympäristöönsä. Uskon myös, että jokaisella ihmisellä on kyvyt määritellä itselleen tarkoituksellinen elämä ja kasvattaa taitojaan sellaisen elämän rakentamiseen. Joskus siihen tarvitaan apua ja tukea. Terapeutti toimii peilinä tässä prosessissa.

Terapiassa liikutaan sinun elämänkokemustesi maisemassa - menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Tutkitaan niitä ajatuksia, uskomuksia, tunteita ja uskomuksia, joita sinulla on itsestäsi, läheisistäsi ja kokemuksistasi. Niitä jäsennetään tavalla, joka mahdollistaa muutoksen parempaan. Samalla huomioidaan mikä sinulle on tärkeää ja arvokasta. Ihmiset eivät ole vain vaikeuksien ja ongelmien saartamia - on haaveita, unelmia, tavoitteita ja periaatteita, jotka ovat meille merkityksellisiä.

Uskon, että ihmisessä on kykyjä ja taitoja selviytyä. Sillä hetkellä kun ihminen on ahdistunut, kokenut paljon vastoinkäymisiä, pettymyksiä ja kaltoinkohtelua, ovat selviytymisentaidot usein kadonneet näkyvistä tai unohtuneet. Terapia on paitsi vaikeiden asioiden kohtaamista, myös niiden uudelleenjäsentämistä ja sen tiedostamista, miten olen kaikesta huolimatta selviytynyt ja miksi.

Pienikin muutos voi olla riittävä.

Merkityksellisyys

voimaannuttaa

Ratkaisukeskeisen terapiatyön lähtökohtana ovat asiakkaan omat näkemykset ja tavoitteet - hänen tapansa elää ja hahmottaa todellisuutta.  Termi ratkaisukeskeisyys 

ei viittaa valmiiden ratkaisujen tarjoamiseen, vaan asiakkaan voimavaroihin, viisauteen, vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin keskittymiseen. Niiden askelten löytymiseen, jotka vievät haluttujen asioiden rakentamisen äärelle. Terapeutin tehtävänä on tunnistaa muutosta luovia voimia ja vahvistaa niitä. Keskitytään asioihin, joihin asiakas voi vaikuttaa ja joita hän kokee haluavansa muuttaa.

 

Suurin muutos on ihmisen sisäinen muutos. Merkitystä vaille jääneet tapahtuvat sitovat henkisiä voimavaroja ja vähentävät selviytymiskykyä. Uusien merkitysten löytyminen nykyiselle, tulevalle ja menneelle on elämän vastaanottamista.

 

Ratkaisukeskeisessä työtavassa minua viehättää usko ihmiseen ja hänen kykyynsä onnistua, voimavarakeskeinen ote, myönteisyys, tulevaisuusorientaatio ja edistymisen näkyväksi tekeminen.  Huumori ja leikillisyys ovat myös joskus paikallaan ja auttavat rentoutumaan ja löytämään uusia näkökulmia.

 

Sielunhoitoterapia kohdistuu ihmisen mieleen ja psyykkiseen kokemustodellisuuteen. Terapia koskettelee hänen elämäänsä, ihmissuhteitaan ja Jumalasuhdettaan. Tapaamisissa pyritään paneutumaan kipujen, pelkojen ja ahdistusten juurisyihin. Sielunhoitoterapian lähtökohtana on kristillinen ihmiskäsitys ja näkemys Jumalan eheyttävästä ja parantavasta työstä. Mikäli haluat terapiakeskustelua käytävän myös hengellisestä viitekehyksestä käsin, tuo toiveesi esille tapaamisessa.

 

Terapeuttisessa työskentelyssä hyödynnän integratiivisesti kaikkea oppimaani soveltaen ja yksilöllisesti räätälöiden. 

bottom of page